بروزرسانی : 1400/07/04 | بازدید امروز:
جستجو
Menu
طبقه سوم
مهمانسرا 44-45
دفتر کیفیت 41
سالن کنفرانس 40
طبقه دوم
معاونت پشتیبانی و توسعه 37
آمار و انفورماتیک 36
کتابخانه 37
مدیریت 30
حراست 32
رابط عمومی 32
طبقه اول
امور اداری 25
امور مالی 29
بیمه گری و درآمد 20
نظارت و ارزشیابی 28
ستاد بیمه روستایی 28
همکف
اسناد پزشکی 12
میز خدمت 14
دبیرخانه 13
کارگزینی 13
اطلاعات -
زیر زمین
نمازخانه 10
سرویس بهداشتی -
انبار 9