بروزرسانی : 1400/07/04 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

تاریخچه

یکی از ارکـان و مبانی عدالت اجتماعی وامنیت اجتماعی ارائه صحیح وبموقــع خدمات بهداشتی و درمانی می باشد . بیمه همگانی خدمات درمانی که متعـاقب تصویب قانون بیمه خدمات درمانی ازمهرماه 1374رونداجرائی آن آغازگردید برآنست که اقشارمردم رادرقبال هزینه های هنگفت درمانی دستگیری ویاری نماید. دولت بر اساس قانون بیمه همگانی خدمات درمانی مکلف شد شرایط لازم را برای تحت پوشش قراردادن تمام گروهها وافراد جامعه اعم از کارکنــان دولت ،افراد نیازمند ,روستائیـان , عشایر , خویش فرمایان, وسایرگروههای اجتماعی , خانواده معظم شهدا,جانبازان وآزادگان را فراهم نموده وازمزایای بیمه خدمات درمانی بهره مند سازد . پس از تصویب مجلس شورای اسلامی در آبان ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه هجری شمسی  مبنی بر قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور اداره کل بیمه خدمات درمانی استان سمنان نیز در سال 1374 با خرید ساختمان ملکی رسما“ شروع به کار نمودو ادارات 3 شهرستان شاهرود ، دامغان و گرمسار نیز همزمان راه اندازی گردید . بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه کشور با تجمیع سازمان های بیمه گر پایه درمانی کشور ، سازمان بیمه سلامت ایران تشکیل شد تا بدین ترتیب خدمات پایه ای سلامت در قالب یک سازمان و یک بیمه به مردم عرضه شود .
-از اول مهر ماه سال 1391 سازمان بیمه سلامت ایران رسماً فعالیت خود را آغاز و مقرر گردید به منظور تمرکز کلیه امور بیمه سلامت از طریق تجمیع سریع بخش های بیمه درمانی کلیه صندوق های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 محاسبات عمومی کشور با رعایت مفاد ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و اساسنامه سازمان به انجام رساند . تا بدین ترتیب اهداف عالیه مد نظر قانون گذار محقق گردد که از جمله این اهداف می توان به موارد ذیل اشاره نمود :
-تجمیع منابع مالی سلامت
-رفع همپوشانی بیمه های درمانی
-برقراری عدالت اجتماعی در بخش سلامت
-تامین پوشش کامل بیمه سلامت
-یکسان سازی سیاست ها و روش های اجرایی حوزه بیمه سلامت
-تسهیل امور مراکز طرف قرارداد
-تشکیل پرونده سلامت
-فعال سازی نظام ارجاع و پزشک خانواده
-کاهش سهم مردم از هزینه های درمانی به 30 %
صندوقهای بیمه ای سازمان بیمه سلامت ایران
صندوق کارکنان دولت :این صندوق کلیه کارکنان ، بازنشستگان وخانــواده افراد تحت پوشش مشمول استخدام کشوری را شامل می گردد که با پرداخت بخشی از حق بیمه سرانه توسـط خود بیمه شده و بخشی توسط دستگاه و دولت که جمعاً به مبلغ 5% از حقوق مشمول کسور بازنشستگی می باشد  تحت پوشش قرار می گیرند .
صندوق ایرانیان  : این صندوق کلیه ایرانیان (سرپرست وافراد تحت تکفـل) فاقد پوشش بیمه درمان پایه را با پرداخت حق بیمه سالیـانه با مبلغ مصوب تحت پوشش قرارمی دهد. در حال حاضــرنیمی ازحق بیمه توسط دولــت ونیم دیگرتوسط بیمه شـــده پــرداخت می گردد. و در صورتیکه بیمه شده توانایی پرداخت 50% سهم خود را نیز نداشته باشد با تکمیل فرم عدم تواتمندی و تائید کمیته امداد یابهزیستی می توانند حداکثرتا 35% از تخفیف برخوردار شود .

افتخارات

لوح تقدیر برگزیدگان طرح تکریم مردم وجلب رضایت ارباب رجوع درسال 83
رتبه دوم دستگاه سلامت ورفاه اجتماعی رسال 83 توسط استاندار سمنان
انتخاب مدیر کل نمونه در هشتمین جشنواره شهید رجایی درسال 84
اخذ رتبه دوم در طرح تکریم در سال 84
کسب مقام برتر اجرای طرح ملی ارتقا ساماندهی بیمه رووستائیان وعشایر کشور از وزیر وقت در سال 85
کسب رتبه نخست جشنواره شهید رجایی در سطح کشور دربین کلیه دستگاههای اجرایی کشور درسال1389
اهداء لوح تقدیر کسب رتبه نخست جشنواره شهید رجایی درسال 89 از سوی ریاست محترم جمهوری درسال 90 به مدیریت این اداره کل
دستگاه برتر در اجرای طرح دورکاری در سطح استان در سال1389
کسب مقام روابط عمومی فعال در سطح استان سمنان در سال 89 در بین دستگاههای اجرایی استان
کسب مقام برتر در زمینه نماز سطح استان سمنان در سال 89 در بین دستگاههای اجرایی استان
راه اندازی میز خدمت درراستای طرح تکریم ارباب رجوع در سال1390
فعال نمودن بیش از هشتاد مرکز پیشخوان دولت در سطح استان در راستای دسترسی آسانتر مردم عزیز به خدمات
ارتقاء رتبه میزان رضایتمندی مراجعین از 16 به 5 طبق اعلام استانداری در بین دستگاههای اجرایی استان درسال 90
کسب رتبه دوم رضایتمندی در سطح استان سمنان در بین دستگاههایی که ارتباط مستقیم با ارباب رجوع دارند
در سال 1390
کسب رتبه اول ارزیابی عملکرد در سال 1390 در بین دستگاههای اجرایی استان طبق اعلام استانداری
کسب عنوان روابط عمومی برتر در بین دستگاههای اجرایی استان در سال 90
کسب مقام برتر در زمینه نماز درسطح استان سمنان دربین دستگاههای اجرایی استان طی سا لهای89و90
کسب مقام تقدیر ویژه در زمینه نماز درسطح استان سمنان دربین دستگاههای اجرایی استان درسال 91
کسب مقام دستگاه فعال درامر ترویج فرهنگ ایثار وشهادت در مجموعه ادارات استان توسط استانداری درسال 92