بروزرسانی : 1399/03/03
جستجو
Menu

اسامی دفاتر پیشخوان کشیک در ایام نوروز99

27بازدید
اسفند 24, 1398

لیست کشیک دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات این اداره کل در سطح استان در ایام نوروز99

لیست کشیک دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات این اداره کل در سطح استان سمنان در ایام نوروز 99

ردیف شهرستان نام دفتر پیشخوان نام کاربر کشیک روز     -   تاریخ تلفن
1 سمنان دفتر پیشخوان  خانم کریم سمیه مداح 1398/12/29 023-33341004
2 سمنان دفترپیشخوان خانم کاشفی فرزانه کاشفی 1399/01/01 023-33466661
3 سمنان دفترپیشخوان خانم نژادی مهرناز شیرخانی 1399/01/02 023-33337433
4 سمنان دفترپیشخوان خانم کاشفی فرزانه کاشفی 1399/01/03 023-33466661
5 سمنان دفترپیشخوان خانم نژادی مهرناز شیرخانی 1399/01/04 023-33337433
6 سمنان دفترپیشخوان خانم جندقی فاطمه جندقی 1399/01/12 023-33361262
7 سمنان دفترپیشخوان خانم جندقی فاطمه جندقی 1399/01/13 023-33361262
8 دامغان دفترپیشخوان آقای علی آبادیان علی آبادیان 1398/12/29 023-35251622
9 دامغان دفترپیشخوان آقای علی آبادیان علی آبادیان 1399/01/01 023-35251622
10 دامغان دفترپیشخوان آقای علی آبادیان علی آبادیان 1399/01/02 023-35251622
11 دامغان دفترپیشخوان آقای علی آبادیان علی آبادیان 1399/01/03 023-35251622
12 دامغان دفترپیشخوان آقای علی آبادیان علی آبادیان 1399/01/04 023-35251622
13 دامغان دفترپیشخوان خانم ریحانی فرزانه شمسی پور 1399/01/12 023-35251800
14 دامغان دفترپیشخوان خانم ریحانی مبینا ریحانی 1399/01/13 023-35251800
15 شاهرود دفترپیشخوان آقای عجم آقای آرمین عجم 1398/12/29 023-32234949
16 شاهرود دفترپیشخوان آقای عجم آقای آرمین عجم 1399/01/01 023-32234949
17 شاهرود دفترپیشخوان آقای عجم آقای آرمین عجم 1399/01/02 023-32234949
18 شاهرود دفترپیشخوان آقای عجم آقای آرمین عجم 1399/01/03 023-32234949
19 شاهرود دفترپیشخوان آقای عجم آقای امیر غیاث الدین 1399/01/04 023-32237585
20 شاهرود دفترپیشخوان معلم آقای امیر غیاث الدین 1399/01/12 023-32237585
21 شاهرود دفترپیشخوان  معلم آقای امیر غیاث الدین 1399/01/13 023-32237585
22 آرادان دفتر پیشخوان آقای شهبازی آقای شهبازی 1398/12/29 023-34543915
23 آرادان دفتر پیشخوان آقای شهبازی آقای شهبازی 1399/01/01 023-34543915
24 گرمسار دفتر پیشخوان خانم زارع خانم زارع 1399/01/02 023-34222995
25 آرادان دفتر پیشخوان آقای شهبازی آقای شهبازی 1399/01/03 023-34543915
26 گرمسار دفتر پیشخوان خانم زارع خانم زارع 1399/01/04 023-34222995
27 گرمسار دفتر پیشخوان خانم زارع خانم زارع 1399/01/12 023-34222995
28 گرمسار دفتر پیشخوان خانم زارع خانم زارع 1399/01/13 023-34222995
29 میامی دفتر پیشخوان آقای بارانی مرتضی بارانی 1398/12/29 023-32622981
30 میامی دفتر پیشخوان آقای بارانی مرتضی بارانی 1399/01/01 023-32622981
31 میامی دفتر پیشخوان آقای بارانی مرتضی بارانی 1399/01/02 023-32622981
32 میامی دفتر پیشخوان آقای بارانی خانم باقری 1399/01/03 023-32622981
33 میامی دفتر پیشخوان آقای بارانی خانم باقری 1399/01/04 023-32622981
34 میامی دفتر پیشخوان آقای بارانی خانم باقری 1399/01/12 023-32622981
35 میامی دفتر پیشخوان آقای بارانی خانم باقری 1399/01/13 023-32622981
36 مهدیشهر دفتر پیشخوان آقای مرادعلیان حدیثه تعجییان  1398/12/29 023-33627722
37 مهدیشهر دفتر پیشخوان صدفی - بخش شهمیرزاد شراره بابائی 1399/01/01 023-33666510
38 مهدیشهر دفتر پیشخوان آقای مرادعلیان حدیثه تعجییان 1399/01/02 023-33627722
39 مهدیشهر دفتر پیشخوان صدفی - بخش شهمیرزاد شراره بابائی 1399/01/03 023-33666510
40 مهدیشهر دفتر پیشخوان آقای مرادعلیان حدیثه تعجییان  1399/01/04 023-33627722
41 مهدیشهر دفتر پیشخوان آقای  صدفی - بخش شهمیرزاد شراره بابائی 1399/01/12 023-33666510
42 مهدیشهر دفتر پیشخوان آقای مرادعلیان حدیثه تعجییان  1399/01/13 023-33627722
43 سرخه دفتر پیشخوان خانم صفا خانم محدثه صفا 1399/01/01 023-33611179
44 سرخه دفتر پیشخوان خانم صفا خانم محدثه صفا 1399/01/03 023-33611179
45 سرخه دفتر پیشخوان خانم صفا خانم اعظم عربی 1399/01/12 023-33611179

print