بروزرسانی : 1399/03/03
جستجو
Menu

اصلاحیه

لیست دفاتر پیشخوان کشیک استان سمنان

18بازدید
فروردین 06, 1399

با توجه به شیوع کرونا ویروس و به منظور تکریم مراجعین و بیمه شدگان عزیز لیست دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات این اداره کل در سطح استان سمنان ب هشرح ذیل ارائه می شود

اداره کل بیمه سلامت استان سمنان 
فهرست دفاتر پیشخوان کشیک در نیمه اول فروردین ماه سال 1399
جهت  ارائه خدمت بیمه سلامت به بیمه شدگان                                       ساعت کاری از 9 صبح لغایت 13
روز  تاریخ  سمنان  دامغان  شاهرود  گرمسار  میامی مهدی شهر   شهمیرزاد آرادان سرخه کلاته خیج 
چهارشنبه 1399/01/06  منصوره کریم
  فاطمه جندقی حسن آبادی
 محمد رضا
 علی آبادیان 
 آرمین عجم مرضیه زارع مرتضی بارانی محمود
مرادعلیان
حسن صدفی
درویش
 مجید شهبازی محدثه صفا طیبه عجم باقری
پنجشنبه 1399/01/07  پریا نژادی
  فرزانه کاشفی
 محمد رضا
علی آبادیان 
آرمین عجم مرضیه زارع مرتضی بارانی محمود
مرادعلیان
حسن صدفی
درویش
مجید شهبازی محدثه صفا طیبه عجم باقری
شنبه  1399/01/09  منصوره کریم
  فاطمه جندقی حسن آبادی
 مبینا ریحانی  امیر غیاث الدین مرضیه زارع مرتضی بارانی محمود
مرادعلیان
حسن صدفی
درویش
مجید شهبازی محدثه صفا طیبه عجم باقری
یک شنبه 1399/01/10  پریا نژادی
  فرزانه کاشفی
 مبینا ریحانی  امیر غیاث الدین مرضیه زارع مرتضی بارانی محمود
مرادعلیان
حسن صدفی
درویش
مجید شهبازی محدثه صفا طیبه عجم باقری
دوشنبه  1399/01/11  منصوره کریم
  فاطمه جندقی حسن آبادی
 مبینا ریحانی  امیر غیاث الدین مرضیه زارع مرتضی بارانی محمود
مرادعلیان
حسن صدفی
درویش
مجید شهبازی محدثه صفا طیبه عجم باقری
سه شنبه 1399/01/12  فاطمه جندقی حسن آبادی  مبینا ریحانی امیر غیاث الدین مرضیه زارع مرتضی بارانی محمود
مرادعلیان
حسن صدفی
درویش
مجید شهبازی محدثه صفا طیبه عجم باقری
چهارشنبه 1399/01/13  فاطمه جندقی حسن آبادی  مبینا ریحانی امیر غیاث الدین مرضیه زارع مرتضی بارانی محمود
 مرادعلیان
حسن صدفی
درویش
مجید شهبازی محدثه صفا طیبه عجم باقری
پنجشنبه 1399/01/14  فاطمه نژادی
 خانم فرزانه کاشفی
 مبینا ریحانی امیر غیاث الدین مرضیه زارع مرتضی بارانی محمود
مرادعلیان
حسن صدفی
درویش
مجید شهبازی محدثه صفا طیبه عجم باقری

print