بروزرسانی : 1399/03/03
جستجو
Menu

لیست دفاتر پیشخوان کشیک استان سمنان

39بازدید
فروردین 11, 1399

لیست کشیک دفاتر پیشخوان ارائه دهنده خدمات اداره کل بیمه سلامت استان سمنان از تاریخ 99/01/16 لغایت 99/01/21 

اداره کل بیمه سلامت استان سمنان 
فهرست دفاتر پیشخوان کشیک  در هفته سوم  فروردین ماه سال 1399
جهت  ارائه خدمت بیمه سلامت به بیمه شدگان                                       ساعت کاری از 9 صبح لغایت 13
روز  تاریخ  سمنان  دامغان  شاهرود  گرمسار  میامی مهدی شهر   شهمیرزاد آرادان سرخه کلاته خیج 
شنبه  1399/01/16  منصوره کریم
 فرزانه کاشفی
 محمد رضا
 علی آبادیان 
امیر غیاث الدین مرضیه زارع مرتضی بارانی محمود
مرادعلیان
حسن صدفی
درویش
 مجید شهبازی محدثه صفا طیبه عجم باقری
یک شنبه 1399/01/17  پریا نژادی
 فاطمه جندقی حسن آبادی
 محمد رضا
علی آبادیان 
امیر غیاث الدین مرضیه زارع مرتضی بارانی محمود
مرادعلیان
حسن صدفی
درویش
مجید شهبازی محدثه صفا طیبه عجم باقری
دوشنبه  1399/01/18  منصوره کریم
 فرزانه کاشفی
 مبینا ریحانی امیر غیاث الدین مرضیه زارع مرتضی بارانی محمود
مرادعلیان
حسن صدفی
درویش
مجید شهبازی محدثه صفا طیبه عجم باقری
سه شنبه 1399/01/19  پریا نژادی
 فاطمه جندقی حسن آبادی
 مبینا ریحانی آرمین عجم مرضیه زارع مرتضی بارانی محمود
مرادعلیان
حسن صدفی
درویش
مجید شهبازی محدثه صفا طیبه عجم باقری
چهارشنبه 1399/01/20  منصوره کریم
 فرزانه کاشفی
 مبینا ریحانی آرمین عجم مرضیه زارع مرتضی بارانی محمود
مرادعلیان
حسن صدفی
درویش
مجید شهبازی محدثه صفا طیبه عجم باقری
پنجشنبه 1399/01/21 پریا نژادی  مبینا ریحانی آرمین عجم مرضیه زارع مرتضی بارانی محمود
مرادعلیان
* * * *

print