بروزرسانی : 1399/08/25 | بازدید امروز:
جستجو
Menu

لیست جدید داروهای مشمول ثبت بارکد اصالت

71بازدید
شهریور 11, 1399

لیست دوم نهایی داروهای جدید مشمول ثبت بارکد اصالت

ردیف کد ژنریک کد برند نام دارو شکل دارو  دوز دارو قیمت داخلی 
1 07038 07083 AMILORIDE TAB 5 MG 250
2 01083 01083 PYRIMETHAMINE TAB 25 MG 380
3 01198 01198 TERBUTALIN  SULFATE SCORED  TAB 5 MG 400
4 00364 00364 CROMOLYN  SODIUM INHAL  CAP 20 MG 2,400
5 01996 01996 DOXEPINE HCL TAB 25MG 2,400
6 00026 00026 ALBENDAZOL TAB 400 MG 2,500
7 01778 01778 PROPAFENONE  HCL TAB 300 MG 2,700
8 00631 00631 HYDRALAZINE HCL COATED  TAB 10 MG 2,900
9 00633 00633 HYDRALAZINE HCL COATED  TAB 25 MG 3,000
10 01183 01183 SULFASALAZINE TAB 500MG 3,000
11 00514 00514 ETHOSUXIMIDE CAP 250 MG 4,000
12 00634 00634 HYDRALAZINE HCL COATED  TAB 50 MG 4,000
13 00383 00383 DAPSONE DOUBLE  SCORED  TAB 100 MG 4,200
14 05596 05596 DYDROGESTERONE TAB 10 MG 4,600
15 00748 00748 LEVODOPA - C  FORTE SCORED  TAB 250 MG 4,800
16 12312 18131 PANCREATIN CAP 10000 IU 5,000
17 01777 01777 PROPAFENONE  HCL TAB 150 MG 7,000
18 00462 00462 DISOPYRAMIDE CAP 100 MG 7,600
19 01425 01425 CHARCOAL ACTIVATED TAB 250 MG 7,800
20 00745 00745 LEVODOPA -  B SCORED  TAB 125 MG 8,000
21 05760 05760 FORMOTEROL CAP 12 MCG 8,900
22 00830 00830 METHOXSALEN TAB 10 MG 9,000
23 00371 00371 CYCLOSERINE CAP 250 MG 9,850
24 01108 01108 RITODRINE  HCL SCORED  TAB 10 MG 10,000
25 01109 01109 RITODRINE  HCL INJ 10 MG/ML    (5 ML) 10,200
26 00746 00746 LEVODOPA -  B  FORTE SCORED  TAB 250 MG 11,000
27 02248 07581 SODIUM BENZOATE TAB 500MG 11,000
28 00855 00855 MINOXIDIL TAB 10 MG 12,000
29 01514 01514 FLUPENTIXOL TAB 3 MG 12,000
30 00998 00998 PHOSPHATE  POTASSIUM  MONOBASIC TAB 500 MG 14,000
31 00017 00017 ACITRETIN CAP 10 MG 18,000
32 02397 02397 PHOSPHATE  SODIUM EFF  TAB   18,500
33 00536 00536 FLECAINIDE TAB 100 MG 20,750
34 00381 00381 DANTROLENE  SODIUM CAP 25 MG 21,000
35 00848 00848 MEXILETIN CAP 100 MG 21,400
36 02287 02287 CABERGULINE TAB 0.5 MG 23,000
37 01088 01088 QUINIDINE  SULFATE TAB 200 MG 25,000
38 01714 01714 PENICILLAMINE CAP 250 MG 28,600
39 01241 01241 TRANYL CYPROMINE (AS SULFATE) TAB 10 MG 32,700
40 00018 00018 ACITRETIN CAP 25 MG 43,000
41 01890 01890 PABA - K POWDER 3 G/SACHET 45,000
42 01463 01463 DIAZOXIDE CAP 50 MG 48,900
43 00984 00984 PHENOXY BENZAMINE  HCL CAP 10 MG 49,600
44 11655 11655 MESALAZINE SUPP 1000 MG 50,000
45 00421 00421 DIAZOXIDE CAP 100 MG 59,000
46 01041 01041 PRAZIQUANTEL SCORED  TAB 600 MG 59,000
47 03005 03005 ESTRADIOL VAG  TAB 25 MCG 60,000
48 00541 00541 FLUCITOSINE SCORED  TAB 500 MG 70,000
49 00661 00661 IDOXURIDINE STERILE  EYE  DROP 0/1% 71,000
50 06343 06343 NITISINONE CAP 2MG 73,300
51 01449 01449 CROMOLYN  SODIUM AEROSOL 1 MG/DOSE 112,000
52 02262 02262 DALTEPARIN SODIUM SYRINGE 2,500U/0.2 ML 120,000
53 02354 02354 DALTEPARIN SODIUM SYRINGE 7,500U/ 0.3ML 158,000
54 06170 06170 VALPROATE  SODUIM SYRUP 200 MG/5 ML    (300ML) 187,000
55 02259 02259 DALTEPARIN SODIUM INJ 5000 U/0.2 ML 200,000
56 11367 11367 VALPROATE  SODIUM INJ 100 MG/ML    (3 ML) 200,000
57 01930 01930 BRINZOLAMIDE OPHTH  SUSP 1% 225,000
58 13435 13435 APREPITANT CAP 80/80MG 225,000
59 00904 00904 NIMODIPINE INFU 10 MG/50 ML 226,000
60 00616 00616 HALOPERIDOL  (AS  DECANOATE) INJ 50 MG/ML 230,000
61 01836 01836 ADENOSINE INJ 3 MG/ML    (2 ML) 230,000
62 08601 08601 VALPROATE  SODUIM SYRUP 300 MG/5 ML 233,700
63 17568 17568 VALPROATE  SODIUM INJ 100 MG/ML    (5 ML) 240,000
64 01589 01589 METHYLENE  BLUE INJ 100 MG/10 ML 248,000
65 00544 00544 FLUMAZENIL AMP 0.5 MG/5 ML 250,000
66 01165 01165 LIPID  INFUSION(SOYA OIL) INFU 10%-500ML 250,000
67 02183 02183 REMIFENTANL INJ 2MG 259,600
68 00439 00439 DIGOXIN SYRUP 0.05 MG/ML    (60 ML) 298,500
69 00015 00015 ACETYLCHOLINE CHLORIDE OPHTH  AMP 1% 305,000
70 00604 00604 GONADORELIN  ACETATE INJ 100 MCG 307,785
71 00012 00012 ACETAZOLAMIDE  (AS SODIUM) INJ 500 MG 309,400
72 01054 01054 PROCAINAMIDE  HCL INJ 1000 MG/10 ML 330,000
73 01329 01329 DOXAPRAM  HCL INJ 100 MG/ 5 ML 343,000
74 01136 01136 SODIUM  TETRADECYL   SULFATE INJ 1% 343,800
75 02149 02149 LIPID  INFUSION(SOYA OIL)INFUSION-250ML INFU -250ML 20% 350,000
76 16766 16766 CALCIUM FULINATE VIAL 100 MG 350,900
77 01217 01217 THIOGUANINE TAB 40 MG 354,000
78 00910 00910 NITROGLYCERIN OINT 2% 359,000
79 20627 20627 METHYL PREDNISOLONE POWDER FOR INJ 1000 MG 376,500
80 00137 00137 BENZOYL  PEROXIDE TOP  GEL 10%    (40 G) 400,000
81 06893 06893 HYDROXYETHYL  STARCH  130/0.4 IN 0.9% SODIUM CHLORIDE INJ 6%    (500 ML) 400,000
82 50195 50195 FOLITROPIN  AMP INJECTION INJ (75IU/0.5ML) 150IU 412,500
83 01137 01137 SODIUM  TERADECYL   SULFATE INJ 3% 419,000
84 00286 00286 CHORIONIC GONADOTROPHIN  (HUMAN) VIAL 5000 U 420,000
85 01650 01650 PRIMIDONE SUSP 125 MG/5 ML 250ML 488,000
86 01861 01861 APROTININ AMP 100,000 IU/10ML 500,000

print